Interne begeleiding

De interne begeleiding wordt verzorgd door juf Hanneke

Verantwoordelijkheid leerlingenzorg

Leerkrachten met een zorgvraag kunnen bij mij terecht. Wanneer ouders vragen hebben over hun kind gaan zij in eerste instantie naar de desbetreffende leerkracht. Wanneer nodig schakelen de leerkrachten de intern begeleider in.

Zorgvragen

Er zijn verschillende zorgvragen waarbij ik het team ondersteun:

Het kan zijn dat een leerling niet lekker in zijn of haar vel zit (sociaal-emotionele problemen). Er kunnen problemen in de thuissituatie zijn. Soms kunnen leerlingen meer aan dan de aangeboden lesstof of leerlingen hebben extra instructie nodig (cognitieven problemen).

Leerlingvolgsysteem

Met behulp van het leerlingvolgsysteem toetsen wordt de voortgang van de leerlingen bijgehouden. Dit is o.a. op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. De leerkracht kijkt ook naar methodegebonden toetsen en observeert tijdens de lessen.

Daarnaast wordt er ook twee keer per jaar een lijst ingevuld door de leerkracht m.b.t. het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen. Deze uitslagen worden structureel vier keer per jaar besproken met mij. Waar nodig zal de leerkracht eerder contact met mij opnemen. De leerkracht en ik kijken samen naar de beste manier om de betreffende leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Wanneer een leerling extra hulp krijgt aangeboden zullen ook de ouders worden ingelicht.

Externe hulp

Als de hulp niet binnen school geboden kan worden leg ik contact met externe instanties. Zij kunnen komen observeren en tips geven voor de beste aanpak. Ik onderhoud ook de contacten met het ZAG, de Zorg Advies Groep en het samenwerkingsverband. Als er voor een leerling een arrangement (voorheen: rugzakleerling) is toegekend ligt de coördinatie van de begeleiding bij mij. Daaronder vallen ook de
gesprekken met de ouders, leerkrachten en Ambulant Begeleiders.

Wij hechten veel waarde aan de leerlingenzorg. Een leerling ontwikkelt zich het beste wanneer hij/zij zich veilig voelt en lekker in zijn of haar vel zit.