Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor onze kinderen.
De MR is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken en meebeslissen over het door de school gevoerde beleid. Daarbij heeft de MR twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Het doel van de MR is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, het zorgplan, personeelsbeleid en de vakantieplanning.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten, gekozen voor een periode van vier jaar. Bovendien is er een onafhankelijke voorzitter. Hij heeft géén stemrecht. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen als kandidaat.

De huidige samenstelling is als volgt:
Oudergeleding:                 Barbet Floors (secretaris). Monique Heller (voorzitter)

Personeelsgeleding:         Karin van Drongelen, Berit Smelt

Notulen
Nadat de notulen van de vergadering door de MR zijn goedgekeurd, worden deze op verzoek aan u toegestuurd.

Hieronder kunt u de samenvattingen van de notulen bekijken:
12 oktober 2016

Vergaderingen

Er wordt 6 maal per jaar vergaderd, waarvan tweemaal samen met het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen zijn (deels) openbaar zodat u, indien u dit wenst, aanwezig kunt zijn. Zijn er vragen of zaken die u wilt inbrengen in de MR dan horen wij dit graag per e-mail.

De eerstvolgende vergaderingen zijn : 1 oktober , 13 november, 20 januari , 4 maart , 15 april, 18 mei.

Hoe zijn wij te bereiken?
Spreek een lid aan of stuur een e-mail naar: mr.cbsdebrug@gmail.com