Missie en Doel

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept adaptief onderwijs.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden en wiens ouders/verzorgers verklaren de godsdienstige grondslag van de school te zullen respecteren.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze goed voorbereid kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste, de cognitieve ontwikkeling, vinden we met name de ontwikkeling van kennis en basisvaardigheden (bijv. Taal, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen) van belang, en gelet op het tweede (sociale ontwikkeling) besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige, zelfstandige en respectvolle burgers.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is:

De Brug slaat een waarde(n)volle brug naar het voortgezet onderwijs.
In de slogan zitten alle aspecten van onze missie “verpakt”:

Een brug is het beeld van een veilige overtocht over een gevaarlijke, of moeilijk te nemen barriere. Uiteraard wordt hier bedoeld de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Met het woord waardevol proberen we aan te geven dat die overgang, dankzij het onderwijs op onze school, goed zal verlopen. De woordspeling “waardenvol”, heeft te maken met onze christelijke identiteit. We proberen de kinderen waarden en normen mee te geven waardoor zij zich aan de andere kant van die brug als respectvolle burgers “staande” kunnen houden.

Onze kernwaarden zijn:

 1. Respect
  Het hebben van respect voor de gehele schepping, mens, plant en dier. Hierbij is het van belang dat dit respect niet alleen met de mond wordt beleden, maar dat het ook blijkt uit het dagelijks handelen en optreden naar elkaar
 2. Veiligheid
  De school moet een veilige omgeving zijn. Niet alleen onder schooltijd, maar ook ervoor en erna. Kinderen moeten zich veilig voelen en graag naar school gaan, willen zij zich optimaal kunnen ontplooien.
 3. Kwaliteit en opbrengsten
  De school moet een zodanige kwaliteit op onderwijsgebied waarborgen, dat ieder kind goed wordt voorbereid op een voor hem/haar passende vorm van voortgezet onderwijs. Het realiseren van goede opbrengsten vinden wij een integraal onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.
 4. Saamhorigheid
  Wij vinden het van groot belang dat onder de kinderen een groot gevoel van saamhorigheid heerst: Samen maken we er een leuke school van, samen doen we leuke dingen, samen leren we nieuwe dingen, samen vieren we feesten, etc.
 5. Levensbeschouwing
  We willen de kinderen laten kennismaken met het liefdewerk van Jezus Christus. Ons dagelijkse handelen naar de kinderen, maar ook onderling en naar de ouders vloeit voort uit onze christelijke levensovertuiging