Schoolbeschrijving

 • Naam: Christelijke basisschool “De Brug”
 • Adres: Brugstraat 2, 5165CA, Waspik
 • Telefoon: 0416-311379
 • URL: www.cbsdebrug.nl
 • E-mail: directie@cbsdebrug.nl
 • Directeur: W. van Tiggelen
 • Signatuur: Protestant-Christelijk
 • Bevoegd Gezag: Vereniging voor Hervormd Christelijk Onderwijs te Waspik

Kenmerken directie en leraren

Alle teamleden zijn volledig bevoegd leraar basisonderwijs.

De directie van de school bestaat uit een directeur. Deze beschikt over het diploma Directeur Primair Onderwijs en is geregistreerd als RDO (Register Directeur Onderwijs) De directie van de school wordt bijgestaan door een IB-er en het MT (management team). Dit MT bestaat uit de directeur, de IB-er en een leerkracht. Het aantal teamleden (exclusief de directeur en IB-er) is 10: 3 in voltijd en 7 in deeltijd. De school beschikt daarnaast over een conciërge.

Onze IB-er is een gekwalificeerd remedial teacher en intern begeleider.
Daarnaast worden er door alle teamleden regelmatig allerhande kortere na- en bijscholingscursussen gevolgd.

Het ziekteverzuim is laag: het gemiddelde percentage over de jaren 2010-2016 is < 1%.

Kenmerken leerlingen

Onze school wordt bezocht door 108 kinderen (peildatum 1-10-2012). 16% van de leerlingen kent een gewicht. Onderstaand schema geeft de aantallen leerlingen per groep en het percentage gewogen leerlingen (peildatum 1-10-2016):

 • Groep – Aantal – Gewicht – Aantal
 • Groep 1 – 18 – 27% – 5
 • Groep 2 – 13 – 15% – 2
 • Groep 3 – 17 – 18% – 3
 • Groep 4 – 15 – 27% – 4
 • Groep 5 – 8 – 0% – 0
 • Groep 6 – 13 – 7% – 1
 • Groep 7 – 17 – 6% – 1
 • Groep 8 – 11 – 19% – 2
 • Totaal – 108 – 17% – 18

De conclusie is dat, t.o.v. de vorige schoolplanperiode, het aantal gewogen leerlingen gelijkblijft, maar ook dat de school te maken heeft gekregen met een lichte terugloop van het leerlingenaantal. Per groep hebben we de specifieke kenmerken in beeld gebracht. Met name in de onder-bouw willen we flink investeren op taal- en rekengebied. We zullen in de groepen 1 t/m 3 10 uur tijd aan taal besteden. Tevens gaan we meer programmagericht te werk

Kenmerken ouders en omgeving

Onze school staat in een licht vergrijzende wijk, wat consequenties heeft voor de instroom (zie ook hoofdstuk 2.3 van het schoolplan). De kengetallen van het opleidingsniveau van de ouders laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie. Ongeveer 6% van onze ouders is lid van een kerk. De nieuwe instroom in de wijk verschilt licht van de zittende bevolking; dat is te zien aan de toename van leerlingen met een gewicht. De ouderpopulatie laat geen directe gevolgen zien voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie.

Voor een diepgaander analyse verwijzen wij u naar het schoolplan.

Kenmerken voedingsgebied

Waspik is van oudsher een overwegend katholiek dorp. De kerkelijke meelevendheid van de katholieke bevolking loopt echter sterk terug. In Waspik staan nog twee andere scholen. Deze scholen behoren bij de grote stichting van katholieke basisscholen “Leerrijk”. Er is af en toe contact met deze beide katholieke scholen, omdat alledrie de scholen zijn aangesloten bij hetzelfde WSNS-verband.

In Waspik wonen slechts weinig mensen met een allochtone achtergrond.
Veel mensen zijn werkzaam in de bouwsector. Veel inwoners van ons dorp kunnen worden gekenmerkt als “forensen”. Daarnaast is er een fors aantal zelfstandige ondernemers binnen ons dorp. Een beperkt aantal mensen is werkzaam in de agrarische sector. Samenvattend kunnen we concluderen dat de beroepsbevolking van Waspik heel divers is samengesteld.

De school ziet op basis van haar sociale context geen redenen om haar onderwijsprogramma aan te passen. Wel zijn we van plan het nieuwe vak “Burgerschap en integratie” enthousiast te gaan oppakken, want ook in ons dorp beginnen langzamerhand tekenen van minder tolerant gedrag zichtbaar te worden.

We hebben een analyse gemaakt van onze kansen en bedreigingen voor de komende jaren:

Kansen

 • Intern
  • Nieuwbouw
  • Scherp blijven op ontwikkelingen
  • Ontwikkeling en scholing
  • Scherpe prioriteiten stellen
  • Minder dingen aanpakken
  • Collegiale consultatie
  • Wederzijdse klassenbezoeken
 • Extern
  • Overheidsbeleid (bijv. meer autonomie)

Bedreigingen

 • Intern
  • Terugloop van leerlingaantal
  • Teveel dingen gegelijk aanpakken
  • Aansluiting OB-BB
  • Toenemend aantal parttimers (betrokkenheid?)
 • Extern
  • Overheidsbeleid (bijv. bezuinigingen)

Prognose: Interne ontwikkelingen

De school heeft, net als bijna alle scholen in ons land, te maken met krimp vanwege het dalende aantal geboortes. Van 126 leerlingen in 2006 naar 108 in 2012. Het is heel moeilijk om een prognose voor de komende jaren aan te geven. Wel merken we dat de school binnen Waspik in de belangstelling staat.

De verwachting is dat door de geplande nieuwbouw (2016/2017) de school een kleine “opleving” in leerlingaantal zal meemaken.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in de komende jaren door te groeien naar een “brede-school-achtige” situatie. Binnen dat concept moet de huidige peuterspeelzaal een belangrijke rol gaan spelen. Verder willen we proberen om de voor- en naschoolse opvang gaan gebruiken om de school te profileren. Op die manier gaan we proberen een “breed” product voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar aan de Waspikse bevolking aan te bieden.

Prognose: Externe ontwikkelingen

Binnen ons dorp zijn er niet veel ontwikkelingen. Er wordt slechts mondjesmaat “gebouwd”, zodat er ook niet veel leerlingaanwas van “nieuwkomers” in ons dorp te verwachten valt. Wel zijn er binnen de gemeente plannen om de wijk “De Waesgeerd” enigszins te gaan uitbreiden maar, zoals het zich nu laat aanzien, zal dat nog wel een jaar of drie gaan duren voordat daar de eerste woningen opgeleverd zullen gaan worden. Overigens is het de bedoeling van de gemeente het nieuwe schoolgebouw (zie vorige paragraaf) in de wijk deze wijk te bouwen. Uiteindelijk is het de verwachting dat de school, op het gebied van de leerlingprognose, daar wel de positieve vruchten van zal gaan plukken.

Op bestuurlijk niveau valt te melden dat onze school betrokken is bij het fusieproces tussen twee WSNS-samenwerkingsverband, nl. het verband waarin wij participeren en het verband rondom de Anton Pieckschool te Kaatsheuvel.

Daarnaast voert ons bestuur op regelmatige basis gesprekken met de PC-besturen uit de regio, met de bedoeling de samenwerking wat nauwer aan te halen, met wellicht een bestuurlijke fusie in de toekomst. Uitgewerkte plannen zijn er op dat gebied echter nog niet.

Gelukkig mogen we wel zeggen dat op directieniveau de samenwerking met de directies van de drie PC-scholen uit Sprang-Capelle erg goed is. Regelmatig vindt er overleg plaats en ook is er regelmatig sprake van gezamenlijk optrekken.