Praktische vragen

Uw zoon of dochter gaat voor het eerst naar school, wat spannend! Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder zelf enthousiast bent en er niet te moeilijk over doet. Uw kindje voelt dat en zal het zelf ook erg spannend vinden.

Hoe bereid u zich voor? En wat is handig dat uw kind kan als hij of zij naar school gaat?

Als u uw kind ingeschreven heeft, mag het wennen in de klas. Meestal gaat uw kind voor zijn/haar vierde verjaardag twee dagen wennen in de klas, dat mag vanaf het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden is. Hij/zij leert vast wat vriendjes en de leerkracht kennen en went aan het ritme van de klas.

In de weken voorafgaand aan de grote overstap kunt u alvast een paar keer langs de school lopen, bijvoorbeeld als de school begint of uitgaat. Misschien ziet u wel buurkinderen die daar ook op school zitten. En ziet u zelf wat voor ouders hier komen.

Misschien kent uw kind al iemand, van de peuterspeelzaal of De Schat dat naar dezelfde school gaat. Dan is er in ieder geval al een bekend gezicht op school. U kunt een keer met de vader of moeder afspreken, zodat de kinderen elkaar wat beter leren kennen en ze wat aan elkaar hebben. Al leert de ervaring dat er snel genoeg andere vriendjes worden gemaakt.

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderdagverblijf De Schat.  BSO De Schat is gehuisvest in het nieuwe zorgcentrum en huurt een lokaal in de basisschool de Veste.

Wilhelminastraat 6
5165 TJ Waspik

Tel.: 0623406616
Website: www.kinderdagverblijfdeschat.nl
Email:

Wanneer u uw kind aangemeld heeft bij de Schat, komt een medewerkster van de Schat de kinderen om 14.15 u bij onze school ophalen. U kunt uw kind later zelf bij de Schat ophalen.

Op onze school hebben wij onze eigen schoolapp. Via deze app vindt de communicatie plaats met onze ouders en worden er geen papieren nieuwsbrieven meegegeven. En dat is natuurlijk weer beter voor het milieu.

Met deze app, die te downloaden is via de Playstore of I-store, ontvangt u middels pushmeldingen het laatste nieuws. Ook kunt u via de app verlof aanvragen of uw kind ziek melden. Dat hoeft dus niet meer via de telefoon plaats te vinden. Zodra uw kind op onze school komt, ontvangt u verdere info m.b.t. onze schoolapp.

De Leerplichtwet 1969

Een kind mag al vanaf zijn vierde jaar naar school maar in de maand nadat uw kind vijf jaar wordt, bent u verplicht hem of haar bij een school te laten inschrijven. Hij of zij is dan leerplichtig. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. De leerplichtambtenaar ziet er namens het college op toe dat de Leerplichtwet goed wordt uitgevoerd. In deze wet staat ook dat u uw kind niet zonder toestemming van school mag weghouden. Verlof, of het nu voor een dag of voor een week is, moet worden aangevraagd.

Als u extra vakantieverlof wilt aanvragen, buiten de gewone vakanties om, moet u uw verzoek minstens 4 weken van tevoren indienen. U kunt een verzoek tot verlof indienen via onze oudercommunicatie-app.

Richtlijnen verlof buiten de vakanties

Er zijn twee soorten verlof:

  1. vakantieverlof buiten de schoolvakanties om
  2. verlof in verband met gewichtige omstandigheden.

Ad 1. Vakantieverlof (art. 13a)

Ongeveer om de twee maanden is er wel een vakantie. Door goed te plannen, kunt u regelmatig op vakantie en voorkomt u dat uw kind een achterstand oploopt.

Verlof wordt alleen gegeven als:

  • het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • een werkgeversverklaring, op officieel briefpapier, is bijgevoegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties onmogelijk is.

Vakantieverlof mag binnen deze voorwaarden:

  • éénmaal per schooljaar worden verleend;
  • niet langer duren dan tien schooldagen;
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Ad 2.a) Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art. 14, lid 1)

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld voor een bruiloft of jubileum, vraagt u aan bij de directie.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Voor meer informatie verwijzen we naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag