MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad die elke school hoort te hebben. Deze bestaat uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod komen zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, het formatieplan, het zorgplan, personeelsbeleid en de vakantieplanning. U leest hierover meer in het MR reglement.

De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten, gekozen voor een periode van vier jaar. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen als kandidaat.

De huidige samenstelling van de MR

  • Oudergeleding: Kim de Laat, Astrid Ploeg (voorzitter)
  • Personeelsgeleding: Berit Smelt, Jonandy Verkooijen

De MR vergadert zes keer per jaar, waarvan tweemaal samen met het Dagelijks Bestuur/Intern Toezicht. De vergaderingen zijn (deels) openbaar. Als u wilt mag u aanwezig zijn. Zijn er vragen of zaken die u wilt inbrengen in de MR dan horen wij dit graag via emailadres . Notulen van de MR-vergadering zijn openbaar en te vinden onder aan deze pagina.

Vergaderdata in schooljaar 2021/2022

  • 15 september 2021
  • 24 november 2021
  • 19 januari 2022
  • 30 maart 2022
  • 18 mei 2022
  • 6 juli 2022

Samenvatting notulen MR-vergadering 29-04-2021

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag