Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 4 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt. 

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. 

Notulen worden gepubliceerd op deze pagina. De leerlingenraad komt elke maand bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag.

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen

Notulen leerlingenraad:

Rondkijken op onze school?

Wordt je kind in het komende schooljaar 4 jaar en heb je nog geen keus voor een basisschool gemaakt? En je zou graag meer informatie over onze school willen hebben? Bekijk dan de virtuele rondleiding en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school.

Bekijk de virtuele rondleiding

Onderwijs bij CBS De Brug

Een veilige en vertrouwde omgeving voor iedereen

Individuele aandacht door kleinschaligheid

Leerlingen behalen uitstekende resultaten

ContinuActief rooster en verlengde schooldag